Algemene voorwaarden

V8 24-08-2023 | 14:23:45

In actie voor de Nierstichting

We zijn ontzettend blij dat jij een actie wilt opstarten die ten goede komt aan de Nierstichting!

 1. Jouw actie kan onderdeel zijn/ bijdragen aan van een evenement dat door de Nierstichting wordt georganiseerd
 2. Jouw actie kan onderdeel zijn/ bijdragen aan van een evenement dat door een derde partij wordt georganiseerd
 3. Jouw actie kan een individuele actie zijn.

In geval van 1 en 2:

Algemene voorwaarden evenement bij acties van een derde partij
Evenement van en voor de Nierstichting
Op een evenement georganiseerd door de Nierstichting of een Derde Partij zijn de algemene voorwaarden van het betreffende evenement van toepassing. Zie voor meer informatie de webpagina of algemene voorwaarden van dat specifieke evenement.

Verder gelden de volgende aanvullende voorwaarden.

Artikel 1. Deelname
1. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
2. Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht de reden – om aan het Evenement deel te nemen of te voltooien, wordt het betaalde inschrijfgeld en het sponsorgeld niet gerestitueerd.
3. Bedrijven kunnen zich tevens met een team van medewerkers inschrijven voor het Evenement (hierna te noemen: ‘Deelnemende Bedrijven’). Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke individuele Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf zich bekend en akkoord heeft verklaard met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer verklaart afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade.
4. De Organisator van het evenement of de Nierstichting kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement niet door te laten gaan. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en het sponsorgeld plaats.
5. De Organisator van het evenement of de Nierstichting kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten een route en/of het programma van het Evenement te wijzigen. In deze gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en het sponsorgeld plaats. Een besluit van de Organisator of de Nierstichting om het Evenement niet door te laten gaan, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 2 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Nierstichting is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan het Evenement.
2. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
3. De Nierstichting is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de Deelnemer.
4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Wanneer het een evenement betreft voor nierpatiënten verklaart de Deelnemer dat dit wordt deelgenomen aan dit evenement na akkoord van en onder begeleiding van een BIG-geregistreerde arts.
6. De Deelnemer vrijwaart de Nierstichting voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 3 Beeld en geluidmateriaal
1. De Nierstichting kan tijdens het evenement foto's en video's maken en opnemen waar de Deelnemer herkenbaar op is. Deze afbeeldingen en video's kan de Nierstichting behouden, vrijgeven en exploiteren. Nierstichting kan beeld- en geluidmateriaal gebruiken in hun gedrukte en online publiciteit, sociale media en persberichten.

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens in het kader van je actie en/ of de deelname aan een evenement worden door de Nierstichting opgeslagen in de database en op dit inactie platform (van Kentaa). Persoonsgegevens zullen door de Nierstichting en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De Nierstichting en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement van de website van het evenement en de privacy statement op deze site.

Bijzondere persoonsgegevens
De Nierstichting vraagt geen gezondheidsgegevens uit, maar door het type evenement of doordat je zelf gegevens over je gezondheid of die van een ander op je actie omschrijving hebt vermeld, is het mogelijk dat je (indirect) gezondheidsgegevens met ons deelt. Bijvoorbeeld omdat het evenement alleen bedoeld is voor nierpatiënten. Uit jouw deelname blijkt dan dat je nierpatiënt bent. De Nierstichting gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor jouw deelname aan het evenement, het registreren van je actie en/of de financiële afhandeling van het evenement en/ of de actie.

De Nierstichting behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen.

3 Individuele acties
Om een actie te kunnen uitvoeren, vragen we je te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • Jouw actie of evenement sluit aan bij de doelstellingen van de Nierstichting, zoals het bevorderen van een gezonde (zoutbewuste) levensstijl of het verbeteren van de kwaliteit van leven voor nierpatiënten.
 • Je communiceert transparant over het bedrag dat je met de actie of het evenement bijdraagt aan de Nierstichting. Bijvoorbeeld: “X euro van je inschrijfgeld doneren wij aan de Nierstichting”. Of: Per aankoop doneren wij X% van de verkoopprijs aan de Nierstichting”. Als je vragen over de wijze van communiceren hebt dan kun je die altijd aan ons stellen via: actie@nierstichting.nl
 • Indien je zelf een actie of evenement voor de Nierstichting initieert, vragen we je deze zoveel mogelijk via het actieplatform te laten lopen. Indien de actie of het evenement niet via het actieplatform zelf verloopt, let dan op de volgende aspecten:

De financiële afdracht vindt bij voorkeur plaats binnen 2 weken na het eindigen van je actie of evenement. Zodra je je actie hebt voltooid, maak je de opbrengst direct over op rekeningnummer NL70ING0000088000 t.n.v. Nierstichting Nederland o.v.v. de actiecode die je hebt toegestuurd gekregen. Heb je (nog) geen actiecode, neem dan even contact op met Evelien van der Wiele: EvelienvanderWiele@nierstichting.nl.

 • Je kunt het actielogo van de Nierstichting gebruiken voor je actie, zie onderstaande voorwaarden voor het gebruik van ons logo.
 • Jouw actie of evenement wordt volledig voor jouw risico georganiseerd. De Nierstichting is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) (toekomstige) schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met jouw evenement of actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart de Nierstichting van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade en/of kosten die een andere partij in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.
 • De Nierstichting gebruikt je contactgegevens voor het versturen van mails om je te helpen bij het promoten van je actie en het ophalen van sponsorgeld.
 • Wanneer je daartoe toestemming hebt gegeven, ontvang je ook de maandelijkse nieuwsbrief van de Nierstichting. Deelnemer kan zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief via een uitschrijflink in iedere email.
 • Een actie/evenement kan worden afgewezen door de Nierstichting. Bijvoorbeeld omdat de actie niet past bij onze doelstellingen. Dit is door de Nierstichting zelf in te vullen en te bepalen. Als je twijfelt of jouw actie bij de Nierstichting past, neem dan contact op via actie@nierstichting.nl].
 • Afhankelijk van de impact en/of de grootte van je actie of evenement stellen wij een overeenkomst met je op.
 • De Nierstichting verwerkt je persoonsgegevens conform ons privacy statement: https://nierstichting.nl/privacy-statement

Gebruik van het actielogo van de Nierstichting
Je kunt het actielogo van de Nierstichting gebruiken om aan te geven dat jouw actie het doel heeft om de Nierstichting te (financieel) te steunen. Aan het gebruik van het actielogo van de Nierstichting zijn een aantal voorwaarden verbonden:
1. Voor alle communicatie-uitingen waarop het woord- en/of beeldmerk van de Nierstichting worden gebruikt moet altijd en zonder uitzondering voorafgaand, schriftelijke goedkeuring worden gevraagd en verkregen van de Nierstichting Dit kan via actie@nierstichting.nl
2. Het actielogo mag alleen gedurende de looptijd van de actie worden gebruikt en/of gedurende een maximale aaneengesloten periode van 6 maanden, ingaande de datum van aanmelding van je actie.
3. Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden die met je actie samenhangen of daaruit voortvloeien. Tevens mag de Nierstichting de toestemming te allen tijde intrekken.
4. Het actielogo mag niet worden verstrekt aan derden.
5. Veranderingen aan het actielogo zijn niet toegestaan.
6. Het actielogo mag op verschillende formaten worden gebruikt, maar moet minimaal 20 mm zijn.
7. Het actielogo moet altijd in de huisstijlkleuren of full-color gebruikt worden.
8. Alleen lineair vergroten van het actielogo is toegestaan.
9. De eigendom en alle rechten (van intellectuele eigendom) op het actielogo en de naam de de Nierstichting berusten bij de Nierstichting.
Indien je gebruik maakt van ons actielogo, ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden. Voor toestemming (voorwaarde 1) kun je contact met ons opnemen via actie@nierstichting.nl

Versie: 23 augustus 2023